ขับลม
ขับลม แน่นท้อง กรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย โรคกระเพาะ
ยาขับลมตราหน้าวัว
ยาตราสัตตบุษย์
ยาเค็มวิริยมัย